Säännöt

Autojoukkokiltojen Liitto

1. § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Autojoukkokiltojen liitto ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Suomen valtakunnan alue. Yhdistyksen säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto.

 

2. § Tarkoitus ja toimintamuodot

Liitto toimii valtakunnan virallisen turvallisuuspolitiikan periaatteiden mukaisesti. Se pyrkii kasvattamaan maanpuolustustahtoa, levittämään maanpuolustustietoutta ja edistämään maanpuolustusharrastusta.

Liitto kohdistaa toimintansa sotilasarvoon katsomatta henkilöihin, jotka ovat palvelleet tai palvelevat puolustusvoimien autojoukoissa tai muiden aselajien kuljetusalan tehtävissä. Liiton toimintapiiri käsittää myös jäsenien naispuoliset lähiomaiset.

Liiton toiminta on epäpoliittista.

Liiton tarkoituksena on:

 • vaalia jäsenkiltojensa keskuudessa maanpuolustushenkeä
 • toimia jäsenkiltojensa keskeisenä yhdyssiteenä sekä kehittää ja tukea niiden toimintaa
 • vaalia jäsenkiltojensa joukko-osastojen ja aselajin historiallisia perinteitä
 • edistää jäsenkiltojensa yhdyssidetoimintaa perinnejoukko-osastojen ja niiden täydennysalueiden väestön välillä
 • edistää jäsenkiltojensa valistustyötä liikenteen, liikenneturvallisuuden, pelastuspalvelun, ensiavun ja moottoriajoneuvotekniikan alalla sekä tukea taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita jäsenkiltojaan, kiltojen jäseniä ja sotiemme veteraaneja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto voi kerätä perinneaineistoa, toimittaa ja julkaista painotuotteita sekä järjestää juhla-, esitelmä-, keskustelu-, kilpailu-, retkeily-, tutustumis- ja muita samantapaisia tilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi liitto kerää jäseniltään vuosittain määrättävän jäsenmaksun ja voi asianomaisen luvan saatuaan hankkia varoja järjestämällä arpajaisia, keräyksiä ja maksullisia huvi-, matkailu-, kilpailu- ja juhlatilaisuuksia.

Liitto voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja jälkisäädöksiä sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 

3. § Jäsenyyttä koskevat määräykset

Liiton jäsenkillaksi voi päästä maanpuolustuksen hyväksi toimiva rekisteröity autojoukkojen kiltayhdistys, jonka tarkoitusperät ja säännöt eivät ole ristiriidassa liiton sääntöjen kanssa. Liiton jäseniä ovat myös ne henkilöjäsenet, jotka ovat liiton aikaisempien sääntöjen mukaan hyväksytty henkilöjäseniksi. Liiton kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä liiton vuosikokouksen määräämän kertakaikkisen tai vuosittaisen kannatusmaksun suorittavan yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön.

Jäseneksi oton hyväksyy liiton hallitus.

Liiton vuosikokous voi liiton hallituksen esityksestä kutsua kunniapuheenjohtajaksi henkilön tai kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet liiton päämäärien hyväksi.

 

4. § Eroaminen ja erottaminen

Jäsen, joka haluaa erota liitosta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittakoon liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi, jolloin eroa haluava vapautuu jäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden lopussa, ellei hallitus pätevän esitetyn syyn nojalla halua vapauttaa jäsentä jo ennen tätä määräaikaa.

Liiton vuosikokous voi hallituksen esityksestä erottaa liiton jäsenyydestä jäsenen, joka toimii tai sallii henkilöjäsenensä toimiva vastoin liiton päämääriä tai sääntöjä tai muutoin toiminnallaan on huomattavasti vahingoittanut liittoa tai sen työtä.

Liiton vuosikokous voi hallituksen esityksestä katsoa liiton jäsenyydestä eronneeksi jäsenen, joka vähintään kahden (2) vuoden ajan on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta.

 

5. § Toimielimet

Liiton päättävänä elimenä on liiton kokous ja toimeenpanevana elimenä liiton hallitus.

 

6. § Liiton kokoukset ja päätösvalta

Liiton päätösvaltaa käyttää liiton kokous.

Päätösvaltaa liiton kokouksessa käyttävät jäsenkillat ja 3. §:ssä mainitut henkilöjäsenet siten, että kullakin jäsenkillalla on yhtä monta ääntä kuin sillä on äänioikeutettuja jäseniä ja kullakin henkilöjäsenellä on yksi (1) ääni.

Jäsenkillan äänimäärä lasketaan edellisen vuoden viimeiseen päivään mennessä maksetun jäsenmaksun mukaan.

Jäsenkillan äänivaltaa liiton kokouksessa käyttää jäsenkillan siihen kirjallisesti valtuuttama(t) edustaja(t). Jäsenkilta on oikeutettu lähettämään liiton kokoukseen yhden (1) edustajan alkavaa sataa (100) jäsentään kohden.

Milloin jäsenkillan edustajien määrä on yhtä (1) suurempi, jaettakoon jäsenkillan äänimäärä tasan kunkin edustajan kesken.

Jäsenkillan edustaja voi liiton kokouksessa valtakirjalla edustaa vain yhtä (1) muuta jäsenkiltaa.
Kunniapuheenjohtajalla, kunnia- ja kannattavalla jäsenellä on liiton kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Liiton kutsuu kokoukseen hallitus ilmoittamalla siitä jäsenille kirjallisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Liiton päätökseksi tulee se mielipide, joka on yksimielinen tai jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä ja äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

Vaaleissa tulee valituksi eniten ääniä saanut ehdokas ja äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Sääntöjen muuttamista, liiton purkamista tai liiton omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

7. § Liiton kokouksessa käsiteltävät asiat

Liiton vuosikokous pidetään kalenterivuosittain keväällä.
Liiton vuosikokouksessa, joka on pidettävä huhtikuun 15. päivään mennessä hallituksen määräämässä paikassa:

 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
 3. esitetään hallituksen laatima liiton edellisen vuoden toimintakertomus
 4. esitetään liiton tilit ja tilintarkastajan niistä antama lausunto
 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 6. käsitellään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään jäsenmaksun suuruus ja maksuaika
 7. todetaan jäsenkiltojen lukumäärä ja päätetään hallituksen jäsenten määrästä
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä erovuoroisten tilalle hallituksen muut jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet
 9. valitaan edustajat liiton ulkopuolisiin toimikuntiin ja vastaaviin
 10. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä, hallintoa sekä
 11. käsitellään hallituksen esittämät ja jäsenkiltojen ennen maaliskuun 15. päivää hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat

 

8. § Liiton ylimääräinen kokous

Liiton ylimääräinen kokous on pidettävä, kun liiton kokous niin päättää, tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Kokouskutsu on viimeksi mainitussa tapauksessa lähetettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä kun vaatimus ylimääräisen kokouksen pitämisestä on liiton hallitukselle esitetty. Hallitus kutsuu jäsenet ylimääräiseen kokoukseen samalla tavalla kuin sääntömääräiseen kokoukseen.

 

9. § Hallitus

Liiton toimintaa johtaa liiton vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu:

 • puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi
 • varapuheenjohtaja sekä
 • 7-20 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Kustakin jäsenkillasta on valittava mahdollisuuksien mukaan yksi (1) hallituksen jäsen.  Jäsenkillat voivat asettaa ehdokkaita hallitukseen.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan ja muut hallituksen jäsenet kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat valitaan arvalla. Kaikki erovuorossa olevat hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai liiton jäsenistön piiristä tarpeelliset toimihenkilönsä ja toimikunnat.

 

10. § Hallituksen kokous

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on kokouksessaan päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä ja äänten mennessä tasan se mielipide, jota hallituksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa.

 

11. § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

 1. johtaa liiton toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi
 2. edustaa liittoa, tehdä liiton puolesta sitoumuksia mikäli, ne eivät kuulu liiton kokoukselle sekä esiintyä liiton puolesta kantajana ja vastaajana
 3. kutsua liiton kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 4. toimeenpanna liiton kokousten tekemät päätökset
 5. vastata liiton rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä huolehtia jäsenmaksujen perimisestä
 6. valita liitolle tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrätä heidän mahdolliset palkkionsa tulo- ja menoarvion puitteissa
 7. päättää jäseneksi ottamisesta ja tehdä liiton vuosikokoukselle esitys jäsenyydestä, erottamisesta sekä pitää jäsenluetteloa
 8. laatia liiton toiminta- ja tilikertomukset
 9. laatia ehdotus liiton toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä
 10. hoitaa muut liittoa koskevat asiat

 

12. § Tilit

Liiton toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Liiton tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on ennen maaliskuun 15. päivää jätettävä toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen liiton vuosikokousta.

 

13. § Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Juoksevien asioiden hoitoa varten voi hallitus valita yhden tai useamman toimihenkilön kirjoittamaan liiton nimen siitä erikseen lähemmin määräämällään tavalla.

 

14. § Liiton sääntöjen muuttaminen

Päätöksen, joka tarkoittaa näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) liiton kokouksessa annetuista äänistä.

Kun liiton kokouksessa tullaan käsittelemään liiton sääntöjen muuttamista, on kokouskutsussa siitä erikseen mainittava.

 

15. § Liiton purkaminen

Päätökseen, joka tarkoittaa liiton purkamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) liiton kokouksessa annetuista äänistä.

Liiton purkamisehdotus on kokouskutsussa jäsenille tiedotettava.

Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, on liiton varat ja omaisuus luovutettava jäsenkilloille tai liiton viimeisen kokouksen siitä erikseen päättämällä tavalla maanpuolustustarkoitukseen.


© 2021 | Autojoukkokiltojen liitto ry